Tuesday, November 25, 2008

Türk Olmak…

Amerika'dan bir vatandasimizin (Turkiye'nin abd seattle Fahri Konsolosu olan Sn. J.Ufuk Gokcen) 'Türk olmak nasil bir duygudur?' konulu yazisi.


- Aslinda çok seydir, Türk olmak.
- Türk olmak, Osmanli'nin borcunu ödemektir. Hovarda babanin borçla yaþayan evladi gibi.
- Kosova'da ve Bosna'da, Batý Trakya'da ve Makedonya'da bilmem kaç asir geçmiste kalan meselelerin hesabiin vermektir.
- Türk olmak Kýbrýs'ta, Hocalý'da, Anadolu'da ve Balkanlar'da soykirima ugrayip karsiliginda yapmadiginin soykirimla suçlanmaktýr.
- Türk olmak fasist olmaktir, vatanina, milletine, tarihine sahip çiktiginda…
- Türk olmak demokrat ve çagdas olmaktir, vatanina, milletine, tarihine sövdüðünde…
- Türk olmak lisaninin Avrupa'da yasaklanmasidir ve yine Türk olmak kendini ve derdini anlatamamaktýr.
- Avrupa'da hor görülmek Türk olmaktir, atalarin bir çok asir önce Viyana'yi kusattigi için ve hos görülmemektir tabii ki sadece kusatip; Napolyon gibi bütün Viyana'yi yakmadigin için.
- Türk olmak Selanik'te Pontus Anýtý'nýn, Viyana'da çiðnenen yeniçeri minberinin ve Malta'da papazýn üzerine bastýðý Türk bayraðý heykelinin önünden geçmektir.
- Türk olmak zordur, çetindir ve eziyetlidir. Üç kýtadan dönüp, bir küçük yarýmadada misafir muamelesi görmektir. Sayýsýz imparatorluk kurmak Türk olmaktýr, ayný zamanda sayýsýz imparatorluk yýkmak da Türk olmaktýr.
- Arabaya koþulan ilk atýn vatanýnda, ilk yazýlý antlaþmanýn imzalandýðý yurtta, yazýnýn bulunduðu, paranýn icat edildiði her metrekaresinden bereket fýþkýran bu yurtta, kalkýnmak için yabancý sermaye beklemektir.
- Türk olmak; Truva'dan bu yana, Sümer'den bu yana serpilerek gelse de, tarihten eski bu topraklarda, bütün zamandan damýtýlarak gelen yüksek deðerlerine raðmen, bir haftalýk hafýza ile yaþamaktýr.
- Doðu Roma'yý da Batý Roma'yý da yýkýp, yeni Roma olan AB'ye girmeye çalýþmaktýr Türk olmak.
- Türk olmak, Mostar'da köprüdür, Kerkük'te kaledir, Ýstanbul'da Kýzkulesi'dir, Anadolu'da buðdaydýr, Çukurova'da pamuktur, Ege'de tütün, Karadeniz'de fýndýk, Trakya'da ayçiçeðidir.
- Türk olmak Çanakkale'de ölmektir. Çanakkale'de ölmeden önce düþmana su vermektir, onun yaralýsýný sýrtýnda kendi hastanesine taþýmaktýr.
- Düþmanýn ardýndan rahmet okumak, kanlýsýndan helallik almaktýr.
- Sabahlarý odana rahmet dolsun diye, camý açmaktýr. Kar yaðdýðýnda kayak yapmayý deðil, evsizleri düþünmektir. Balkon köþesine kuþlar için, kýþýn ekmek kýrýntýsý, yazýn su koymaktýr. Yaðmura rahmet, kara bereket diye bakmaktýr.
- Türk olmak, harap bir ülkede, zengin ülkelerin müstemlekesini reddedip, tahtadan kýlýç ve ipten üzengi ile, paylaþacak ve sahiple n ecek tek varlýðý fakirlik olmasýna raðmen, yedi düvele meydan okumaktýr.
- Türk olmak askere davul-zurna ile uðurlanmaktýr, belki de dönmeyeceðini bilerek. Türk olmak, annenin þehit oðlunun ardýndan 'Bir oðlum daha olsun, onu da vatan için göndereceðim.' demesidir. Babanýn gözyaþlarýný tutarak, tabutuna son kez dokunurken 'Vatan sað olsun!' demesidir.
- Türk olmak 'Türk çayýnda radyasyon olmaz!' yalanlarý ile, 'Gusül abdesti alana AIDS bulaþmaz!' dolanlarý ile yaþamaktýr.
- Her hükümetin enkaz devraldýðý, ama asla ardýnda enkaz býrakmadýðý ülkede olmaktýr.
- Türk olmak, ecdadýn yaþadýðý kýtlýktan dolayý, çayýn yanýnda gelen þekerden fazla olaný garsona geri vermektir. Ayný nedenle Türk olmak, yemeði ziyan etmekten korkmaktýr. Göz hakkýna, diþ kirasýna saygýdýr.
- Türk olmak. Evindeki bir kap aþýn yarýsýný tanrý misafirine vermektir. Kendi yerde, misafiri döþekte yatýrmaktýr Türk olmak.
- Türk olmak, milli maçta aðlamaktýr. Ayhan Iþýk'a, Belgin Doruk'a aþýk olmaktýr. Türk olmak, aþkýný ölesiye sevmektir. Aþký için ölmektir, öldürmektir. Sevdiceðinin elini bir kez tutamadan, topraða girmektir.
- En güzel aþk þiirlerini yüreðinde hissetmektir. Eþkiyaya türkü yakmaktýr, Türk olmak.
- Milletine sövmektir, ama baþkasýna sövdürmemektir, Türk olmak.
- Türk olmak Yunus'u bilmektir, Aþýk Veysel'i sevmektir. Mevlana'yý, Hacý Bektaþ-ý Veli'yi ve Hoca Yesevî -tek bir satýrýný okumasa da yüreðinde taþýmaktýr.
- Türk olmak, saz çaldýðýnda, ney üflendiðinde, kös dövül düðünde ve kaval çaldýðýnda, yüreðinin derinlerinde bir sýzý sezmektir, bir de Yemen Türküsü'nde...
- Hayatýn sana verdiklerine 'Nasip', vermediklerine 'Kýsmet' demektir. Her iþin 'Hayýrlýsýna' inanmaktýr ve aðlamamak için çok gülmekten çekinmektir.
- Türk olmak, Asya'da batýlý, Avrupa'da doðulu diye tepki görmektir.
- Irk sözünü bilmeden yaþamak, yaradýlaný Yaradandan ötürü sevmektir.
- Magazin programlarý ile dizilerin arasýna sýkýþsa da, silkinip üzerindeki ölü topraðýný atabilmektir.
- Türk olmak, mahalle maçý için ayný saatte, on kiþi buluþamazken, milyon kiþinin bir araya gelmesidir.
- Tavla oynarken bile kavga ederken, milyon kiþinin kavga etmeden gösteri yapabilmesidir.
- Türk olmak, buhran zamanýnda Arjantin'de de maðazalar yaðmalanýrken, daha aðýr buhranda sýraya girerek, sorumlusuna en aðýr cezayý tek bir cam kýrmadan sandýkta kesmektir.
- Türk olmak en zayýf gününde bile dünyaya meydan okumak, en dertli gününde bile her ufunetin bir þafakta biteceðini bilerek tevekkül göstermektir.
- Zor iþtir Türk olmak. Türk olmak Anadolu'da her düþen yaðmur damlasýna hamdetmek, her çýkan baþak için þükretmektir.
- Türk olmak, medeniyetler mezarlýðý Anadolu'da dik durabilmektir.